Community Calender

June 2021
Thursday - 24 June
14 Tammuz
Lchaim
Sholy Zlatapolsky (Chicago, Il) to Suri Zeiler (Pomona, Ny) Time : 8:00 PM
   The Iyyun Center 650 Sackett St. Brooklyn